Generelle handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

Carat Tools APS

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

CARAT TOOLS APS Herefter benævnt som CT

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Enhver opgivet pris, såvel i prisliste som i tilbud, er med forbehold for fejl, prisændringer fra vore leverandører, ændringer i told- og afgiftssatser eller valutakurser. Enhver opgivet pris er ex. moms.

 

Ordrer:

Ordrer eller anden bestilling, der tilgår Carat Tools, som ikke opfylder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er først bindende for Carat Tools, når ordren er bekræftet.

Leveringstider: I opgivne leveringstider tages der forbehold for force majeure og alle forsinkelser, som ligger uden for vort firmas matrikel. Forsinket levering berettiger ikke køber til at hæve handelen eller til at kræve erstatning.

Levering: Vareforsendelser fra vort lager er altid for købers regning og risiko. Ved levering af forskrivningsordrer gælder den pågældende leverandørs leveringsbetingelser.

Ansvar: For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Carat Tools i det omfang, ansvaret kan pålægges vort firma. Carat Tools påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Carat Tools leverer som udgangspunkt til andre virksomheder, såfremt der ønskes levering til privatadresser, byggepladser og lign. Kan der pålægges yderligere omkostninger forbundet med dette.

Leveringsbetingelser: Altid ufranko, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto, medmindre andet er aftalt.

Levering op til 30 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid betragtes som rettidig levering. Køber kan ikke, uden forudgående aftale, afvise dellevering.

Køber kan ikke som følge af CT’s forsinkelse, eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

Returnering af varer:

Kan kun finde sted efter forudgående aftale. Returvarer skal sendes franko, og i original emballage til vor adresse og modtages kun i ubeskadiget stand og med et fradrag på min.15% til dækning af leverings- og krediteringsomkostninger. Skaffevarer modtages ikke retur. Der skal refereres til original købsfaktura ved returnering, ellers vil der blive pålagt ekstra gebyr på 5%.

 

Mangler/reklamationer for erhvervsdrivende og butik

Modtager skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen. Ved mangelfuld levering skal CT straks skriftligt informeres. Ved beskadiget gods skal der gøres indsigelse hos fragtmanden. Køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis Køberen undlader at straks reklamere over senere, konstaterede skjulte mangler.

Carat Tools ApS har ret til at afhjælpe eventuelle mangler, som skyldes fejl i materialer og/eller fremstillingen ved/af de leverede produkter. Afhjælpningen sker enten i form af levering af nye produkter, eller, efter Carat Tools ApS valg, ved reparation.

Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er Carat Tools ApS dog berettiget til i stedet at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til det leveredes værdiforringelse.

 Carat Tools ApS ansvar for mangler er altid begrænset til efter Carat Tools ApS eget valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele Køberen et forholdsmæssigt afslag. Køberen kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor CT.

Returnering af det mangelfulde produkt og fremsendelse af nyt eller repareret produkt til Køber sker for Købers regning og risiko. Endvidere er arbejdsløn og andre følgeomkostninger ikke indeholdt i CT’s forpligtelser overfor Køber.

Udskiftede dele tilhører CT.

CT’s ansvar omfatter kun mangler konstateret inden 12 måneder fra faktureringsdato til slutbruger. CT’s ansvar bortfalder, hvis Køber ikke reklamerer inden 3 dage, efter at manglen var eller burde være konstateret.

CT kan ikke i noget tilfælde forpligtes at svare erstatning for de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved af- og genmontering af de genstande, hvori det solgte produkt måtte være indføjet.

CT’s ansvar kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdi ekskl. moms for det mangelfulde produkt.

Køber må ikke fjerne den vedlagte manual fra produktet. Køber må under ingen omstændigheder ændre eller fjerne på afmærkning af kapacitetsangivelse, advarsler og serienummer på produktet.

Forandring af eller indgreb i det solgte produkt uden CT’s skriftlige samtykke fritager CT for ethvert ansvar for produktet.

Hvis en reklamation ønskes behandlet skal Carat Tools kontaktes skriftligt pr. mail inden varen afsendes, alternativt kan en vare indleveres ved CT’s officielle servicepartner. Sendes en reklamation til CT uden forudgående aftale vil der blive pålagt et videresendelses og håndteringsgebyr på mindst 200kr ex. moms. Indsendelse til andre serviceværksteder end den på CT’s hjemmeside nævnte, kan der ikke kræves at CT godtager reklamationen.

CT forbeholder sig retten til i enkelte situationer at sende instruktions manualer på engelsk (f.eks. ved levering af skaffevarer)  

Forbehold: Der tages forbehold for pris- og tastefejl, ændringer af tekniske data og udsolgte varer.

 

INTERNET

På vor hjemmeside finder De altid de seneste nyheder og andre oplysninger om vore produkter. På vor hjemmeside kan De bladre i vort katalog, downloade kataloget, udskrive sider, sende sider direkte til Deres kunder, søge efter produkter, enten på numre eller på navne. De kan finde os på www.carat-tools.dk

Carat Tools ApS handler primært kun igennem faghandelen.

Alle henvendelser til Carat Tools bør ske på vor e-mail adresse som er salg@carat-tools.dk

 

 

 

 

GDPR

For så vidt som Personoplysninger behandles inden for rammerne af aftalens gennemførelse, behandles disse personoplysninger korrekt og med passende omhu i overensstemmelse med Generaldirektoratet for Databeskyttelse ("GDPR").

Carat vil tage tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte Personoplysningerne mod tab eller enhver anden form for ulovlig behandling under hensyntagen til den kendte teknik og arten af behandlingen

Hvis Carat behandler Personoplysninger under aftalens udførelse, behandler Personoplysningerne korrekt og med forsigtighed og overholder de juridiske krav under GDPR. De Personlige Data, der er indhentet, må kun anvendes til Aftalens Formål. Disse data vil ikke blive bevaret længere end nødvendigt for dette formål og bliver beskyttet korrekt.